ZZ č.1 - 15. 2.2006

ZÁPIS č. 1/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 15.2.2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Václav Bartoš

Omluveni: Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Václav Benda

Program jednání:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu r. 2006
3. Návrh na prapor a znak obce
4. Autobusová doprava do Vitany Byšice
5. Finanční podpora mateřské školy Mšeno
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 4 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Bartoš, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh byl schválen.

 

k bodu 2:

Starosta obce přednesl návrh akcí, na které byl vypracován požadavek na dotace:
a) oprava budovy a oplocení obecního úřadu
b) vybudování cesty k domu paní Kindlové
c) vybudování kořenové čistírny odpadních vod
Další akce, které budou zahrnuty do rozpočtu r. 2006 jsou: příspěvek občanům na vybudování individuálních čističek odpadních vod, úprava cyklostezky ke Mšenu, zakoupení pozemku okolo Pomníku padlých ve 2. světové válce od sourozenců Akrmanových, vybudovat posilovnu, popř. bowlingovou dráhu, umístění informačního panelu o činnosti Obce Stránka a ostatních obcí Kokořínska.

k bodu 3:

Obecní zastupitelstvo uvažuje o vytvoření praporu a znaku pro Obec Stránka. Od občanů očekává návrhy na vzhled praporu a znaku.

k bodu 4:

Z iniciativy občanů vzešla žádost o zřízení autobusové linky na dopravu zaměstnanců do firmy Vitana Byšice. Vzhledem k tomu, že tato linka není efektivně využívána, hrozí zrušení této linky.

k bodu 5:

Zastupitelstvo Obce Stránka bylo požádáno o příspěvek na náklady na školu v přírodě pro Mateřskou školu Mšeno. Návrh příspěvku – 2.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bartoše a pana Josef Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určen pan Václav Benda.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí přehled akcí, které budou zahrnuty do rozpočtu r. 2006.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o autobusové dopravě do firmy Vitana Byšice
f) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč na náklady na školu v přírodě pro Mateřskou školu Mšeno.

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.

Ve Stránce dne 15.2.2006

Zapisovatel: Václav Benda

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Bartoš

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )