ZZ č.2 - 22. 3.2006

ZÁPIS č. 2/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 22.3.2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Milan Hrobár, Josef Kalivoda, Alena Vyskočilová

Omluveni: Václav Bartoš

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání čerpání rozpočtu r. 2005
3. Projednání a schválení rozpočtu r. 2006
4. Žádost pana Sobotky o odprodej části obecního pozemku
5. Převod peněžních prostředků z běžného účtu na termínovaný vklad
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh byl schválen.

 

 

k bodu 2:

Pro rok 2005 byl schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 1.993.000,- Kč. Z důvodu obdržení dotací během roku bylo třeba provést úpravy v rozpočtu a byl schválen upravený rozpočet ve výši 2.178.000,- Kč.
Paní Bendová seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu r. 2005:
Příjmy r. 2005 – 2.459.018,- Kč
Výdaje r. 2005 – 1.992.552,- Kč
Výsledek r. 2005 – přebytek ve výši 466.466,- Kč
Starosta vysvětlil některé větší částky, které byly z rozpočtu financovány.

k bodu 3:

Hospodářka paní Bendová přečetla rozpočet pro rok 2006. Byl navržen vyrovnaný rozpočet ve výši 2.241.000,- Kč.
Akce, které byly zahrnuty do rozpočtu:
- úprava fasády budovy obecního úřadu a kadeřnictví; oprava oplocení
- rozšíření komunikace k domu Kindlových
- zakoupení pozemku a vybudování kořenové čistírny + příspěvek občanům na individuální ČOV
- úprava cesty (cyklostezky) ke Mšenu
- nákup pozemku kolem kulturního zařízení
- zřízení veřejného internetu

Hlasování o schválení rozpočtu: pro návrh 6 členů; zdrželo se 0 členů; proti návrhu 0 členů

k bodu 4:

Žádost pana Sobotky o odprodej části pozemku p.č. 1526/4. Pan Sobotka má zájem o odkoupení části pozemku, která přiléhá k jeho domu čp. 78. Pozemek je majetkem obce a pan Sobotka jej využívá k soukromým účelům (garáž).
Zastupitelstvo navrhuje, aby byl pozemek panu Sobotkovi pouze pronajat..

Hlasování: pro pronájem 5 členů zdržel se 1 člen proti návrhu 0 členů

k bodu 5:

Starosta navrhuje, aby část finančních prostředků z běžného účtu byla převedena na termínovaný vklad – návrh starosty – převést částku 800.000,- Kč.


Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu r. 2005.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet pro rok 2006.
f) Zastupitelstvo navrhuje pronájem pozemku panu Sobotkovi
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 800.000,- Kč z běžného účtu na termínovaný vklad.


Hlasování: pro návrh 6 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.00 hodin.


Ve Stránce dne 22.3.2006

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )