ZZ č.4 - 1.11.2006

ZÁPIS č. 4/2006
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 1.11.2006 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Vyskočilová, Milan Hrobár, Josef Kalivoda, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o průběhu voleb
4. Volba starosty a místostarosty
5. Volba výborů a komisí
6. Odměny členů zastupitelstva
7. Pozemek na vybudování kořenové čistírny
8. Diskuse
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil nejstarší člen zastupitelstva pan Václav Benda. Přivítal přítomné a seznámil je s programem zasedání.

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh byl schválen.

k bodu 2:

Poté pan Václav Benda přistoupil k volbě komisí.

Mandátová komise: Milan Hrobár, J. Kalivoda
Volební komise: Alena Vyskočilová, Lenka Tylová
Návrhová komise: Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Mandátová komise konstatovala přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásila zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

k bodu 3:

Předsedkyně volební komise paní Soňa Grünerová přednesla zprávu a průběhu a výsledcích voleb do obecního zastupitelstva. Poté paní Lenka Tylová přečetla Slib členů zastupitelstva, který členové zastupitelstva stvrdili svými podpisy. Paní S. Grünerová předala nově zvoleným členům zastupitelstva Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Obce Stránka.

k bodu 4:

Volební komise dotazem ke členům zastupitelstva zjistila, že volba starosty a místostarosty bude provedena hlasováním.

Návrhová komise navrhla na starostu Obce Stránka pana Štefana Dvorščíka a na funkci místostarosty Jaroslavu Kloudovou.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Starosta i místostarosta byli zvoleni všemi hlasy.

Dále se slova ujal nově zvolený starosta pan Štefan Dvoršík.

k bodu 5:

Dále bylo přistoupeno k volbě výborů a komisí.

Za členy kontrolního výboru byli navrženi:

předseda: Milan Hrobár
členové: Václav Benda, Zdena Sklenářová

Za členy finančního výboru byli navrženi:

předseda: Lenka Tylová
členové: Soňa Grünerová, Jaroslava Kloudová

Za členy přestupkové komise byli navrženi:

předseda: JUDr. Vladimír Šámal
členové: Václav Benda, Josef Kalivoda

Za členy kulturní komise byli navrženi:

předseda: Alena Vyskočilová
členové: Jitka Kalivodová, Lenka Tylová, Petr Gál

Hlasování: pro schválení 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Výbory i komise byly zvoleny jednohlasně.

k bodu 6:

Návrhy odměn členům zastupitelstva, předsedům komisí, starostovi a místostarostovi s platností od 1.11.2006 :

finanční odměna členům zastupitelstva: 380,- Kč/měsíčně (Hrobár, Benda, Kalivoda, Tylová)
finanční odměna předsedkyni kulturní komise: 770,- Kč/měsíčně (Vyskočilová)
odměna pro kronikáře a předsedu přestupkové komise bude stanovena zastupitelstvem vždy ke konci kalendářního roku
finanční odměna pro starostu: 7960,- (pevná složka) + 3411,- (příplatek za počet obyvatel)
= celková měsíční odměna 11380,- Kč (po zaokrouhlení na desítky korun)
finanční odměna pro místostarostku: 6540,- (pevná složka) + 3411,- (příplatek za počet obyv.)
= celková měsíční odměna 9960,- K (po zaokrouhlení na desítky korun)

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

k bodu 7:

Pro vybudování kořenové čistírny, která je podmínkou pro povolení vybudování individuálních čistíren odpadních vod je potřeba zajistit vhodný pozemek. Předběžně bylo jednáno s panem Menclem a paní Kindlovou o odkoupení jejich pozemku v lokalitě u sušičky. Byl vypracován znalecký posudek na pozemek č. 797/22 a v něm byla stanovena částka za pozemek ve výši 77.860,- Kč. Posudek vypracoval Ing. Dlask. Za tuto cenu by pozemek pan Mencl a paní Kindlová obci odprodali. Náklady na sepsání smlouvy a zaměření pozemku uhradí obec.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce pana Štefana Dvorščíka jednáním o sepsání smlouvy o koupi pozemku.

k bodu 8:

Pan Gál – zda bude znovu otevřen sběrný dvůr komunálního odpadu – starosta prověří možnost odvážení kontejneru na skládku ve Mšeně a pokud to bude možné, bude sběrný dvůr znovu otevřen.

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce volí mandátovou, volební a návrhovou komisi.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích voleb do obecního zastupitelstva.
f) Zastupitelstvo obce volí starostu a místostarostu obce.
g) Zastupitelstvo obce volí předsedy a členy výborů a komisí.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny členů zastupitelstva, předsedkyně kulturní komise, starosty a místostarostky s platností od 1.11.2006.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku na vybudování kořenové čistírny.
j) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce jednáním o koupi pozemku p.č. 797/22.

Hlasování: pro návrh 7 členů zdrželo se 0 členů proti návrhu 0 členů

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 1.11.2006

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )