Zpráva o výsledku hospodaření - 2008

KRAJSKÝ ÚŘAD
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ODBOR KONTROLY
Zborovská 11, PSČ 15021, Praha 5

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stránka, IČ 662216
za rok 2008

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 26.5.2009 na základě zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Přezkoumání proběhlo v sídle obce Stránka 70, 277 35 Mšeno

Přezkoumání vykonaly:

- kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Alena Zemanová
- kontrolorka: Zuzana Svobodová

Obec zastupovali:

Štefan Dvorščík, starosta obce a Hana Bendová, hospodářka

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2008.

A. Přezkoumané písemnosti

Rozpočtová opatření
- č. 1 a 2 schválená ZO dne 1.10.2008 a 3.12.2008
Závěrečný účet
- za rok 2007 schválený ZO dne 18.6.2008 s vyjádřením bez výhrad
Schválený rozpočet, návrh rozpočtu
- na rok 2008 schválený ZO dne 12.3.2008
Rozpočtový výhled
- na rok 2008
Pravidla rozpočtového provizoria
- na rok 2008 schválené ZO dne 12.12.2007
Evidence majetku
- vedena v inventárních knihách
Mzdová agenda a odměny členů zastupitelstva
- Výplatní listiny za měsíc říjen a listopad 2008 – p. Milan Hrobár, předseda kontrolního výboru a pí. Lenka Tylová, předsedkyně finančního výboru
Inventurní soupis majetku a závazků
- svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31.12.2008, včetně listu vlastnictví s parcelními čísly pro obec Stránka a příslušná katastrální území k 31.12.2008
Účetní doklad
- 53, 54, 56 – 73, 113 – 123, 125 – 127, 129, 130
- vnitřní doklad č. 182 – 187, 205 – 209, 317, 336, 341, 355, 356, 375, 376
Bankovní výpis
- Bankovní účet vedený u KB č.19923171/0100 výpis č. 55, 57, 59 – 61, 63, 66, 68, 69, 72, 74, 106, 109, 112, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 123
Pokladní doklad
- č. 030236 – 030257, 030298 - 030326
Evidence poplatků
- vedena na jmenných seznamech a v knize pohledávek
Hlavní kniha
- za rok 2008 (dle potřeby)
Pokladní kniha (deník)
- za měsíc září a prosinec 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
- k 31.12.2008
Rozvaha
- k 31.12.2008
Kniha došlých faktur
- za rok 2008
Zápis z jednání rady a zastupitelstva
- Zápisy z jednání zastupitelstva obce za dne 12.12. 2007, 12.3. 2008, 18.6. 2008, 1.10. 2008, 3.12. 2008
Smlouva nájemní
- Smlouva o nájmu nebytových prostor za dne 30.1.2008 o pronájmu nebytových prostor v nemovitosti obce č. p. 89 (kulturní zařízení), ZO schválilo dne 10.1. 2008
Smlouva a další materiály k přijatým účelovým dotacím
- Smlouva o poskytnutí účelové dotace z POV z rozpočtu Středočeského kraje za dne 7.7. 2008 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 134 000,- Kč na realizaci projektu Rozšíření a zabezpečení místní komunikace v obci Stránka včetně příslušného spisu a závěrečného vyhodnocení
Smlouva o převodu majetku
- Kupní smlouva ze dne 27.10. 2008 o prodeji pozemku p.č. 619/3 k. ú. Stránka, ZO schválilo dne 12.12. 2007 a 1.10. 2008
Dokumentace k veřejným zakázkám
- Zakázka malého rozsahu na akci Rozšíření a zabezpečení komunikace v obci Stránka
Zápis z jednání výboru finančního a kontrolního
- Zápis z činnosti kontrolního výboru ze dne 9.1. 2008, 5.2. 2008, 9.7. 2008 a 22.10. 2008
- Zápis z činnosti finančního výboru ze dne 10.1. 2008, 10.4. 2008, 15.7. 2008 a 8.10. 2008

V kontrolovaném období obec, dle prohlášení starosty obce, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela směnnou, darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, neuskutečnila majetkové vklady, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.)

B. Zjištění z jednorázového přezkoumání

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka - nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při dílčím přezkoumání

- předchozí dílčí přezkoumání nebylo vykonáno

b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2008
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
(§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.)

Upozornění na rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se.

Podíly dle § 10 odst. 4 písm. B) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ... 1,07 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ... 0,14 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ... 0,00 %

Obec Stránka, dne 26.5.2009

Podpisy kontrolorů:
Alena Zemanová, Zuzana Svobodová

Štefan Dvorščík – starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Pondělí, 08 červen 2009 )