ZZ č.4 - 17. 6.2009

ZÁPIS č. 4/2009
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 17.6.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Milan Hrobár

Omluveni: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání závěrečného účtu Obce Stránka za r. 2008
3. Projednání zprávy o přezkumu hospodaření Obce Stránka krajským úřadem za r. 2008
4. Úprava rozpočtu o přidělené dotace
5. Informace o průběhu výstavby kořenové čistírny
6. Projednání prací na vodoteči v obci
7. Příprava pouti
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0


k bodu 2:

Hospodářka paní Bendová přečetla jednotlivé položky závěrečného účtu r. 2008

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0


k bodu 3:

Místostarostka J. Kloudová přečetla zprávu o přezkumu hospodaření Obce Stránka vypracovanou krajským úřadem.
Závěr této zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Stránka nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Úprava rozpočtu:
přidělena dotace na opravu vodotečí v obci ve výši 200.000,- Kč - úprava rozpočtu § 2212 5171 „úpravy a udržování pozemních komunikací“

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

17. 6. 2009 se uskutečnil kontrolní den na kořenové čistírně. Je již položena izolace a 18.6.2009 bude provedena kontrola z odboru životního prostředí

k bodu 6:

Práce na opravě vodotečí v obci budou zadány firmě, která bude vybrána ve zjednodušeném výběrovém řízení. Byly osloveny tyto 3 firmy:
1) Brabec  Brabec
2) Jíra
3) Pavel Dvorščík

Práce bude zadána firmě s nejnižší nabídkou.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

27.6.2009 se v Obci Stránka uskuteční tradiční Svatojanská pouť. Od 14.00 hodin bude sloužena mše pod místní zvonicí. Mši bude sloužit farář římsko-katolické farnosti Mšeno P.ThMgr. Bohuslav Bártek. Za tuto službu bude mšenské farnosti poskytnut příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
Od 15.30 do 17.30 hodin budou probíhat ukázky šermířského klání – vystoupení skupiny Beřkovští ze Šebířova
Od 19.00 hodin bude hrát k tanci a poslechu Přívoranka

 

 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Milana Hrobára.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Závěrečný účet za rok 2008 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stránka za rok 2008 Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad.
e) Zastupitelstvo souhlasí s úpravou rozpočtu na r. 2009 o přidělené dotace.
f) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o průběhu výstavby kořenové čistírny.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením uvedených firem do výběrového řízení a souhlasí, aby zvoleným kritériem výběru byla cena za dílo.
h) Zastupitelstvo obce Stránka bere na vědomí informace o programu pouti dne 27.6.2009.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.15 hodin.

Ve Stránce dne 17.6.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Sobota, 11 červenec 2009 )