ZZ č.1 - 24. 1.2007

ZÁPIS č. 1/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 24.1.2007 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Lenka Tylová

Omluveni: Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Veřejný internet
3. Příspěvek na FOD
4. Žádost p. Martina Jíchy
5. Ceny služeb za odvoz odpadů
6. Prosba o příspěvek na obnovu kostela
7. Odměňování zastupitelů obce
8. Návrh na stavbu kapličky
9. Anketa o sportovce r. 2006
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Alena Vyskočilová

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh byl schválen.

 

k bodu 2:

Stanovení pravidel pro provoz veřejného internetu – je potřeba sledovat vytíženost obou veřejných míst (kulturní místnost, obecní úřad).
Provoz internetu pro SOK 163.880,- Kč, pro Obec Stránka 1.225,- Kč/měsíčně – platby se budou provádět čtvrtletně = 3675,- Kč
25.1.2007 se uskuteční schůzka s Ing. Hlaváčkem ohledně připojení k veřejnému internetu.

k bodu 3:

Žádost FOD o příspěvek – zastupitelstvo navrhuje 1.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Žádost p. Martina Jíchy o povolení k umístění jímky na veřejném pozemku – zastupitelstvo souhlasí za podmínky, že pozemek bude po umístění jímky uveden do původního stavu; za umístění jímky je stanoven poplatek 100,- Kč/ročně.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Informace firmy Remondis o cenách služeb – ceny za odvoz komunálního odpadu pro r. 2007 zůstávají stejné jako v r. 2006. Firma nebude účtovat poplatek za umístění kontejnerů na sklo, plasty a papír. V obci jsou 4 tato sběrná místa = úspora 4 x 4284,- Kč za rok.
Zastupitelstvo navrhuje opět uzavřít smlouvu s firmou Remondis – firma je již v obci zavedená a jsou s ní dobré zkušenosti.
Poplatek za odpady zůstane pro občany stejný jako v minulém roce, tj. 300,- Kč za 1 osobu trvale žijící v obci a 400,- Kč za rekreační objekt.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta obce přednesl prosbu p. Bohuslava Bártka o finanční příspěvek na obnovu kostela sv. Martina ve Mšeně. Vzhledem k tomu, že Obec Stránka patří pod farnost Mšeno, navrhuje zastupitelstvo poskytnout příspěvek ve výši 80.000,- Kč. Částka bude na účet farnosti poukázána po schválení rozpočtu r. 2007.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se upravuje odměňování zastupitelů s platností od 1.2.2007. Odměna pro člena zastupitelstva 400,- Kč, odměna pro předsedkyni kulturní komise 790,- Kč, odměna pro starostu 11.950,- Kč, odměna pro místostarostu 10.460,- Kč. Odměny se skládají z pevné částky a z částky za počet obyvatel.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

k bodu 8:

Pan Gál předložil zastupitelstvu návrh na stavbu kapličky za obcí směrem ke Mšenu (za zahradou pana Prchlého). Kaplička by měla být součástí cyklostezky, která tudy vede. Zastupitelstvo navrhuje stavbu kapličky odložit do doby, než bude dokončena část cesty na k.ú. Mšeno.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Starosta Mšena vyhlásil 0. ročník o nejlepšího sportovce r. 2006 ze školského obvodu ZŠ Mšeno. Zastupitelstvo navrhuje přihlásit do této ankety pana Pavla Mráčka ml. i st.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a paní Alenu Vyskočilovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí stanovení pravidel pro provoz veřejného internetu.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Martina Jíchy o povolení k umístění jímky na pozemku obce.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o cenách služeb firmy Remondis a souhlasí s uzavřením smlouvy na odvoz komunálního odpadu s firmou Remondis.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 80.000,- Kč na obnovu kostela sv. Martina ve Mšeně.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů s platností od 1.2.2007 podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
i) Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o stavbě kapličky podle návrhu pana Gála.
j) Zastupitelstvo souhlasí s přihlášením pana Mráčka st. i ml. do ankety O sportovce r. 2006

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 24.1.2007

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Alena Vyskočilová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )