ZZ č.3 - 15. 6.2007

ZÁPIS č. 3/2007
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 15.6.2007 v 18.00 hodin v kulturním zařízení Obce Stránka

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Milan Hrobár, Lenka Tylová
Hostem dnešního zasedání byl Ing. Spurný – projektant kořenové čistírny.

Omluveni: Alena Vyskočilová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Odprodej pozemku č. 64/2 se zemním sklepem
3. Odprodej pozemku č. 966/11 (manželé Burianovi)
4. Realizace projektu POV 7
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stránka za r. 2006
6. Informace o průběhu budování kořenové čistírny
7. Diskuze
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvo obce Stránka rozhodlo dne 19.7.2006 o odprodeji části pozemku č. parcely 64 se zemním sklepem v k.ú. Stránka u Mšena. Jediným zájemcem o tuto parcelu je pan Milan Vegricht. Znaleckým posudkem č. 2668-58/2007 byla parcela se sklepem oceněna na částku 27.440,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem této parcely za odhadní cenu. Pokud bude mít pan Vegricht za tuto cenu o pozemek zájem, starosta zajistí realizaci prodeje této parcely.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Zastupitelstvo obdrželo žádost manželů Burianových o odkoupení části pozemku 966/11, která přiléhá k jejich stodole a domu čp. 72. Přes tento pozemek mají zajištěn vjezd do stodoly, která jim slouží k parkování auta.
Zastupitelstvo navrhuje odprodat pozemek celý, tj. včetně části, kterou má v současné době pronajatou pan Kříž. Manželé Burianovi projednají záležitost s panem Křížem a sdělí zastupitelstvu své rozhodnutí.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Obec podala žádost o dotaci na nákup techniky, která by byla využita při úklidu obce. Z projektu POV 7 byla přidělena dotace ve výši 31 %. Celkové náklady 45.144,- Kč, z toho dotace 14.022,- Kč; spolu
Zastupitelstvo souhlasí s nákupem této techniky – vysavač spadaného listí, fréza na úklid sněhu.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Paní Bendová podala zprávu o výsledku hospodaření Obce Stránka za r. 2006.
Dne 8.12.2006 a 20.4.2007 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Stránka za r. 2006. Přezkoumání provedla kontrolorka pověřená řízením přezkoumání paní Zuzana Svobodová a kontrolorka paní Alena Zemanová.
Za obec byla přezkoumání přítomna hospodářka paní Bendová a starosta Dvorščík.
Místostarostka obce J. Kloudová přednesla Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření.
Závěr z této zprávy: Při přezkoumání hospodaření Obce Stránka za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

k bodu 6:

Starosta obce informoval přítomné o průběhu budování kořenové čistírny. Byl již zakoupen pozemek, proběhlo vytýčení tohoto pozemku, je zpracována projektová dokumentace.
V současné době je možnost podat žádost na obecní úřad o zpracování dokumentace a zajištění povolení k výstavbě domovních čističek.
Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje žádost na Středočeský kraj, odbor životního prostředí o změnu koncepce o nakládání s odpadními vodami na území Obce Stránka.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

1) Dotaz pana Buriana ohledně vypouštění vyčištěné vody na zatravněné pozemky.
Odpověď pana Ing. Spurného – voda se na soukromé zatravněné pozemky smí vypouštět pouze na základě povolení odboru životního prostředí.

2) Pan Konárek: zda by nebylo výhodnější postavit jednu velkou čistírnu než u jednotlivých nemovitostí malé.
Odpověď starosty – zastupitelstvo projednávalo i tuto možnost; obec by nedostala dotaci na velkou čistírnu a její finanční prostředky by na vybudování této stavby nestačily. Proto se zastupitelstvo rozhodlo přistoupit k řešení této situace vybudováním domovních ČOV a vyplacením dotace ve výši 15.000,- Kč trvale žijícím obyvatelům obce, kteří předloží doklady o vybudování a kolaudaci čistírny.

 

3) Pan Skala: zda by nebylo pro obec výhodnější připojení ke Mšenu – Mšeno má čistírnu odpadních vod a mohla by se odpadní voda odvážet tam.
Odpověď starosty – v současné době Město Mšeno nemá dostatečnou kapacitu této čistírny ani na zajištění celého množství odpadních vod pro své občany. Např. pro občany Sedlce, který patří do územní správy Mšena, vyjednával starosta Mšena pan Mach s naší obcí možnost vyvážení odpadní vody z domovních čistíren na naši kořenovou čistírnu.

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Milana Hrobára.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku p.č. 64/2 a cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 2668-58/2007.
e) Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku 966/11.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem techniky na úklid obce.
g) Závěrečný účet za r. 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stránka za r. 2006 zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na Středočeský kraj, odbor životního prostředí o změnu koncepce o nakládání s odpadními vodami na území Obce Stránka.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

Ve Stránce dne 15.6.2007

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )