ZZ č. 5 - 26.8.2009

ZÁPIS č. 5/2009

ze zasedání Zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 26.8.2009 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Václav Benda

Omluveni: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1. Zahájení
2. Výběrové řízení – pracoviště CZECH-POINT
3. Stav významných stromů v obci
4. Stav pojistné události
5. Dodatek k pojistné smlouvě
6. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

V Obci Stránka bude zřízeno pracoviště CZECH-POINT. Celkové náklady na zřízení tohoto pracoviště budou činit 93.927,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 79.837,- Kč.
Zastupitelstvu obce byly předloženy návrhy 3 firem na zřízení pracoviště CZECH-POINT.
1. návrh CNS a.s. – cena za zřízení: 81.925,- Kč
2. návrh AUTOCONT – cena za zřízení: 92.927,- Kč
3. návrh GALILEO – cena za zřízení: 93.927,- Kč
Vzhledem k nejnižší ceně byla zastupitelstvem vybrána firma CNS a.s. K dalšímu jednání s touto firmou byl pověřen starosta obce Štefan Dvorščík.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta Š. Dvorščík informoval zastupitelstvo o stavu významných stromů v Obci Stránka – jedná se o 2 lípy na hrázi rybníka – byl proveden průřez; 1 lípa u domu Křížových – podle odborného posudku je potřeba v době vegetačního klidu tuto lípu spoutat a udělat prořízku; 1 lípa na křižovatce u Sv. Václava – podle posudku je tento strom ve velmi špatném stavu a bude doporučeno jeho pokácení; toto doporučení bude přeposláno na PF Mladá Boleslav, protože se strom nachází na pozemku, který je ve správě PF.

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné o stavu pojistné události ze dne 23.7.2009 – při bouři došlo k pádu 1 lípy a poškození střechy na domě pana Zvolenského a k poškození jeho auta. Tato událost byla řádně nahlášena České pojišťovně. V současné době je tato situace v řešení.

k bodu 5:

Vzhledem k tomu, že při bouři dne 23.7.2009 byl také poškozen veřejný rozhlas a veřejné osvětlení (bylo strženo několik drátů a několik sloupů osvětlení a rozhlasu), rozhodlo zastupitelstvo k připojištění tohoto obecního majetku. Celková částka pojistného bude činit 8.540,- Kč.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby firma CNS a.s. zřídila pracoviště CZECH-POINT v Obci Stránka a pověřuje starostu obce k dalšímu jednání s touto firmou.
e) Zastupitelstvo bere na vědomí informace o stavu významných stromů v obci.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav pojistné události ze dne 23.7.2009.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dodatku k pojistné smlouvě – rozšíření o veřejný rozhlas a veřejné osvětlení.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 26.8.2009

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 25 listopad 2009 )