ZZ č.5 - 12.12.2007

ZÁPIS č. 5/2007
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 12.12.2007 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová, Lenka Tylová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Změny v rozpočtu r. 2007
3. Rozpočtové provizorium pro r. 2008
4. Pronájem parcely č. 797/22
5. Žádost společnosti SOK s.r.o. o navýšení základního jměni
6. Žádost pana Ing. Šístka o odkoupení pozemku p.č. 619/3
7. Autobusová doprava do Vitany Byšice
8. Odsouhlasení odměn pro kronikáře, předsedu trestní komise a Ing. Konvalinkovou
9. Žádost o finanční podporu FOD
10. Zajištění provozu veřejného internetu
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Pro r. 2007 byl schválený rozpočet ve výši 2.155.958,- Kč. Vzhledem k tomu, že během roku došlo k určitým změnám, bylo třeba přistoupit k tomu, aby byl rozpočet v některých kapitolách upraven. Paní Bendová přečetla detailní rozpis všech úprav, které byly v rozpočtu provedeny. Mezi nejdůležitější úpravy patří zejména navýšení položky daň z příjmů fyzických osob (+ 50 tisíc), dotace na úklidovou techniku (+ 14 tisíc), dotace z POV na úpravu parku (+ 121 tisíc), ve výdajích byla upravena (snížena) částka určená na opravu a udržování místních komunikací.
Rozpočet byl upraven na výši 2.394.958,- Kč.

 

k bodu 3:

Do doby vytvoření a schválení rozpočtu pro r. 2008 se bude obec řídit rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu z r. 2007.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Parcela p.č. 797/22 byla zakoupena pro vybudování kořenové čistírny – prozatím je uzavřena dohoda se ZS Stránka o pronájmu této parcely za cenu cca 800,- Kč ročně. Parcela bude pronajata do té doby než bude vybudována kořenová čistírna. Poté bude výměra upřesněna a částka za pronájem upravena.

k bodu 5:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost o navýšení základního jmění společnosti SOK, s.r.o. Původní výše základního jmění byla 260.000,- Kč (13 obcí x 20.000,-Kč). Finanční poradce v minulých letech navýšil základní jmění bez schválení zastupitelstev jednotlivých obcí o 300.000,- Kč, tj. na jednu členskou obec 23.077,- Kč. Obecní zastupitelstvo dodatečně projednalo tento krok a s tímto navýšením nesouhlasí.

Hlasování: pro navýšení 0 zdrželo se 0 proti navýšení 7

k bodu 6:

Obecnímu zastupitelstvu byla doručena žádost pana Ing. Šístka o odkoupení pozemku p.č. 619/3. Parcela je nad jeho pozemkem a domem a pan Ing. Šístek jej dlouhodobě udržuje (odstraňuje nálety, čistí). Starosta navrhuje tento pozemek panu Ing. Šístkovi prodat.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Několik občanů obce Stránka projevilo žádost o zřízení autobusového spoje do zaměstnání – Vitana Byšice. Jednalo se především o odvoz na noční směnu a dovoz zpět z odpolední směny. Rozhodnutím zastupitelstva byla tato žádost odložena do doby, než bude záležitost prověřena a projednána se starosty obcí Mšeno a Chorušice. Již jednou byl spoj zřízen, ale z důvodu nízkého využívání byl zrušen.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

V naší obci pracuje kronikář pan Ing. Skládal a předseda přestupkové komise JUDr. Šámal. Za jejich celoroční práci jim byla navržena odměna v této výši: kronikář pan Ing. Skládal – jednorázová odměna ve výši 2.000,- Kč
předseda přestupkové komise pan JUDr. Šámal – jednorázová odměna ve výši 2.000,- Kč. Dále byla schválena odměna pro paní Ing. Konvalinkovou, která zajišťuje občanům povolení na vybudování domácích ČOV. Odměna byla schválena ve výši 2.500,- Kč za jedno povolení.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Žádost FOD o příspěvek – zastupitelstvo navrhuje 1.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na provoz a údržbu kulturního zařízení (nákup kamen, oprava střechy a komína) navrhuje starosta zvýšení nájemného na 2.000,- Kč za měsíc. Pan Hrobár (otec M. Baďurové, která je nájemcem tohoto zařízení) upozorňuje, že vzhledem k nízké návštěvnosti a nerentabilitě tohoto provozu, nebudou zvýšení nájmu akceptovat a dají výpověď z pronájmu. Z důvodu zajištění provozu veřejného internetu je potřeba, aby kulturní zařízení bylo otevřeno. Starosta tedy navrhuje vypsání výběrového řízení na pronájem kulturního zařízení.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 1 proti návrhu 0

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Lenku Tylovou a pana Josefa Kalivodu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje upravený rozpočet pro r. 2007 ve výši 2.394.958,- Kč.
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro r. 2008 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2007
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem parcely p.č. 797/22 Zemědělské společnosti Stránka.
g) Zastupitelstvo obce nesouhlasí s navýšení základního jmění společnosti SOK s.r.o.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem parcely p.č. 619/3 panu Ing. Šístkovi.
i) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Štefana Dvorščíka jednáním se starosty obcí Mšeno a Chorušice ohledně autobusového spoje do Vitany Byšice.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro Ing. Skládala, JUDr. Šámala a Ing. Konvalinkovou.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek FOD ve výši 1.000,- Kč.
l) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Štefana Dvorščíka vypsáním výběrového řízení na pronájem kulturního zařízení.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

Ve Stránce dne 12.12.2007

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Lenka Tylová, Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )