ZZ č.1 - 12. 3.2008

ZÁPIS č. 1/2008
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 12.3.2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Vyskočilová

Omluveni: Lenka Tylová, Milan Hrobár

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení čerpání rozpočtu r. 2007
3. Projednání a schválení rozpočtu pro r. 2008
4. Projednání výběrového řízení na kořenovou čistírnu
5. Projednání mandátní smlouvy k zajištění získání dotace na kořenovou čistírnu s Ing. Olgou Šaškovou
6. Ustanovení výběrové komise a stanovení stavebního dozoru pro výstavbu kořenové čistírny
7. Projednání výměny pozemků v zájmu zachování přístupové komunikace k domu paní Hejnové a Ing. Přibylové
8. Žádost MŠ Mšeno o příspěvek na školu v přírodě
9. Projednání úklidových prací v obci během roku – veřejno-prospěšné pracovnice a paní Vegrichtová
10. Projednání nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – odměny neuvolněných zastupitelů
11. Převedení peněz z běžného účtu na termínovaný vklad
12. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

 

 

k bodu 2:

Pro r. 2007 byl schválený rozpočet ve výši 2.155.958,- Kč. Vzhledem k tomu, že během roku došlo k určitým změnám, bylo třeba přistoupit k tomu, aby byl rozpočet v některých kapitolách upraven. Výše upraveného rozpočtu byla na položce příjmů 2.551.958,- a stejná částka byla i na straně výdajů. Ve skutečnosti byly příjmy obce za r. 2007 ve výši 2.563.663,- Kč a skutečné výdaje byly pouze 1.833.366,- Kč. Hospodářský výsledek za r. 2007 byl zisk ve výši 680.297,- Kč.
Paní Bendová přečetla podrobné čerpání rozpočtu r. 2007 podle jednotlivých kapitol.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Rozpočet pro r. 2008 je navržen ve výši 2.689.200,- Kč jak na straně příjmů, tak na straně výdajů. Mezi hlavní akce navržené do rozpočtu patří:
a) zahájení stavby kořenové čistírny
b) rozšíření komunikace a vybudování opěrné zdi – cesta k domu Majtánových
c) úpravy v kulturním zařízení + zabezpečení
d) umístění dopravních zrcadel v obci
e) kulturní akce – pouť
Paní Bendová přečetla rozpočet pro r. 2008 podle jednotlivých kapitol.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Na výběr firmy, která bude realizovat stavbu kořenové čistírny, bude vypsáno výběrové řízení. Ing. Olga Šašková již zpracovala výzvu, která bude zájemcům o realizaci stavby předložena. Zastupitelstvo obce souhlasí s takto zpracovanou výzvou.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Ing. Olga Šašková předložila mandátní smlouvu, na základě které bude obcí pověřena k zajištění získání dotace na kořenovou čistírnu. Celková odměna za práci na získání této dotace bude 40.000,- Kč. Tato částka bude splatná ve 3 částkách.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti navýšení 0

k bodu 6:

Ustanovení výběrové komise pro vyhodnocení výběrového řízení na zakázku „Kořenová čistírna“ – předseda komise – Ing. Zdeněk Šnajdr – zároveň bude po zadání zakázky provádět na této stavbě stavební dozor
členové komise: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Josef Kalivoda, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Ing. Hlaváček koupil v obci pozemek p.č. 650/1 81m2 – přes tento pozemek vede přístupová komunikace k domu paní Hejnové a paní Ing. Přibylové. Při vytýčení vlastnických hranic tohoto pozemku bylo panem Ing. Hlaváčkem navrženo, že část tohoto pozemku s komunikací o výměře 81 m2 smění za obecní pozemky o stejné výměře, p.č.650/3 p.č.652/1
p.č.619/1 celkem 38m2, p.č.515/3 20m2, p.č.637/3 23m2.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 8:

Obecnímu zastupitelstvu byla předložena žádost MŠ Mšeno o příspěvek na školu v přírodě. Návrh pana Kalivody – 2.500,- Kč, návrh starosty – 3.000,- Kč. Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro návrh 4 zdrželo se 1 proti návrhu 0

k bodu 9:

K zajištění úklidových prací v obci během roku budou zaměstnány 2 pracovnice, které jsou vedeny na úřadu práce (p. Mráčková a p. Gálová) a v případě potřeby bude další úklidové práce vykonávat paní Vegrichtová.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Bylo projednáno nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách neuvolněných zastupitelů.
Odměna starosty: pevná částka 8.780,- Kč + 3.762,- Kč za počet obyvatel =12.550,- Kč
Odměna místostarostky: pevná částka 7.220,- Kč + 3.762,- Kč za počet obyvatel=10.990,-Kč
Předseda kontrolního výboru: 430,- Kč
Předsedkyně finančního výboru: 430,- Kč
Odměna předsedkyně kulturní komise: 820,- Kč
Odměna člena zastupitelstva: 430,- Kč

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 11:

Vzhledem k výši finančních prostředků na běžném účtu navrhuje starosta částku 1.000.000,- Kč převést z běžného účtu na termínovaný vklad.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr:

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Vyskočilovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo schvaluje čerpání rozpočtu roku 2007
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro r. 2008 ve výši 2.689.200,- Kč
f) Obecní zastupitelstvo schvaluje zadání výzvy na kořenovou čistírnu a pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení
g) Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy s Ing. Olgou Šaškovou k zajištění získání dotace na kořenovou čistírnu a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy
h) Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi a stavební dozor pro stavbu kořenové čistírny.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí se směnou pozemků s panem Ing. Hlaváčkem a pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy.
j) Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro MŠ Mšeno na školu v přírodě ve výši 3.000,- Kč.
k) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že budou na úklidové práce v obci přijaty 2 pracovnice z pracovního úřadu a příležitostné úklidové práce bude podle potřeby vykonávat paní Vegrichtová.
l) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelů podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
m) Zastupitelstvo obce souhlasí s převedením částky 1.000.000,- Kč z běžného účtu obce na termínovaný vklad.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.05 hodin.

Ve Stránce dne 12.3.2008

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Vyskočilová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )