ZZ č.3 - 1.10.2008

Zápis č. 3/2008
ze zasedání zastupitelstva obce Stránka
konaného dne 1. 10. 2008 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Benda Václav, Kalivoda Josef, Tylová Lenka, Hrobár Milan

Omluveni: Kloudová Jaroslava, Vyskočilová Alena

Zapisovatel: Štefan Dvorščík

Program jednáníÍ:

1. Zahájení
2. Projednání o přistoupení obce Stránka ke Komunitnímu plánu sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska
3. Projednání prodeje pozemku 619/3 manželům Šístkovým
4. Schválení úpravy rozpočtu pro rok 2008
5. Projednání celoplošné deratizace hlodavců v obcích Stránka, Tajná, Ostrý
6. Projednání žádosti o dotaci z POV pro rok 2009
7. Zlepšení propagace obce na internetu

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné. Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Benda Václav, Kalivoda Josef

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta seznámil zastupitelstvo obce, že se provádí monitoring potřeb sociálních služeb pro občany na území Sdružení obcí Kokořínska. Jako příklady uvedl možnost dovozu obědů pro staré občany, možnost odvozu na koupání a jiné potřebné úkony pro tyto občany. Zároveň zdůraznil, že tyto služby musí provádět proškolená obsluha a malým obcím se tato pomoc starým občanům těžko zajišťuje. Po dokončení monitoringu bude spuštěn projekt komunitních služeb v rámci Sdružení obcí Kokořínska.

Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Prodej pozemku manželů Šístkovým - jedná se o pozemek č. 619/3 nad jejich domem. Pro obec je nepotřebný a rodina Šístkova se bude o pozemek starat a pravidelně jej čistit např. od náletů. Znaleckým posudkem č. 2867-97/2008 je tento pozemek oceněn na 19.740 Kč. Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby tento pozemek obec prodala za 20.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Vzhledem k získané dotaci z POV na rok 2008 ve výši 134.000 Kč, je potřeba o tuto částku opravit rozpočet na r. 2008.
Návrh - zvýšit o tuto částku oblast příjmů i výdajů rozpočtu pro rok 2008.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Projednání celoplošné deratizace - starosta obce zajistí firmu která provede tuto deratizaci v obcích Stránka, Tajná, Ostrý. Občané budou předem informováni o době, kdy tato deratizace bude prováděna.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta navrhl zastupitelstvu obce, aby byly upraveny vodoteče v obci Stránka kamennými opěrnými zídkami tak, aby nedocházelo k sesuvům zeminy a zanášení těchto vodotečí. Na tuto stavbu vypracuje žádost o dotaci z POV pro rok 2009.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Starosta informoval zastupitelstvo obce o nutnosti lepší propagace dění v obci na internetu. Z řad občanů a chalupářů bylo na tento stav upozorněno.
Starosta navrhl, že tuto propagaci zadá ing. Š. Dvorščíkovi, který tuto službu zajišťuje ve škole ve Mšeně a má zkušenosti. Odměna za tuto práci 100/hod.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr:

- byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce Stránka schvaluje tvorbu komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska a obce Stránky metodou komunitního plánování.
c) Zastupitelstvo schvaluje prodej parcely č.619/3 manželům Šístkovým za 20.000 Kč.
d) Zastupitelstvo souhlasí se změnou rozpočtu pro rok 2008 o získanou dotaci 134.000 Kč.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s provedením deratizace hlodavců v obcích Stránka, Tajná, Ostrý.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním žádosti o dotaci z POV na ochranné zídky ve vodotečích proti sesuvům zeminy.
g) Zastupitelstvo souhlasí s tím, že propagaci práce a dění v obci na internetu bude provádět ing. Š. Dvorščík.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno 19.45 hodin.

Ve Stránce dne 1.10.2008

Zapsal: Štefan Dvorščík

Ověřovatelé: Benda Václav, Kalivoda Josef

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 11 únor 2009 )