Veřejná výzva

Obec Stránka

VEŘEJNÁ VÝZVA

Obec Stránka, jako územní samosprávný celek, v souladu s ust. § 6 a s přihlédnutím k ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

vyzývá

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce úředníka územního samosprávného celku

Označení zaměstnavatele:

obec Stránka (okres Mělník)

Druh práce:

2.10.02 referent fiskální politiky, rozpočtu a financování – zjm. na úseku rozpočtu obce, správy místních poplatků a příjmů obce,

1.02.03 účetní – zjm. vedení komplexního účetnictví

2.10.26 referent všeobecné správy vnitřních věcí státu – zjm. evidence obyvatel

Místo výkonu práce:

Obecní úřad Stránka

Platová třída:

odpovídající druhu sjednané práce (podle nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb.): 9. platová třída

Pracovní úvazek: 0,2

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

- fyzická osoba, která je občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- věk minimálně 18 let
- plná způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadované vzdělání:

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další předpoklady pro výkon práce :

- praxe v oboru účetnictví min. 5 let
- praxe ve veřejné správě
- znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)
- komunikativnost, vstřícný přístup k občanům
- schopnost samostatně pracovat
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou

Náležitosti přihlášky zájemce:

- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu zájemce, jde-li o cizího státního příslušníka
- datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce :

- vlastní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)
- doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
- další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce na výkon funkce

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. 1. 2011

Lhůta pro podání přihlášky: 20. 10. 2010

Způsob podání přihlášky:

písemně - v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat

Místo podání přihlášky:

Obecní úřad Stránka
Stránka čp. 70
277 35 Mšeno u Mělníka

Kontaktní osoba:

Štefan Dvorščík, starosta obce, tel.: 315 693 342

 

Ve Stránce, dne 27. 9. 2010

Za obec Stránka: Štefan Dvorščík - starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Čtvrtek, 22 březen 2012 )