Výzva k podání nabídky - veřejné osvětlení

Obec Stránka

vypisuje

výzvu více zájemcům k podání nabídky

na zhotovitele stavby

Veřejné osvětlení a místní rozhlas v ulici ke Mšenu

Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) – k vyzvednutí na OÚ ve Stránce

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele :

Zadavatel : Obec Stránka
Adresa zadavatele : Stránka 70, 277 35 Mšeno
IČ: 00662216

2) Zástupce statutárního orgánu : Štefan Dvorščík – starosta obce
Jaroslava Kloudová – místostarostka obce

3) Způsob zadání výzvy více zájemcům :

Soutěž byla vypsána jako výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Vyzvaní uchazeči musí splnit požadavky zadavatele uvedené v těchto soutěžních a dodacích podmínkách – v plném znění k vyzvednutí na OÚ ve Stránce

4) Vymezení plnění veřejné zakázky :

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby Veřejné osvětlení a místní rozhlas v ulici ke Mšenu

5) Identifikační údaje stavby :

Název zakázky : Veřejné osvětlení a místní rozhlas v ulici ke Mšenu
Místo stavby : Obec Stránka

Stavební úřad : Městský úřad Mšeno, stavební odbor

6) Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout na základě písemné žádosti a s předchozí telefonickou domluvou u starosty obce - p. Štefan Dvorščík, tel. 724 811 689, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

7) Způsob a místo podávání nabídek :

Nabídka bude doručena osobně nebo doporučenou poštou, v písemné formě, ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče. Nabídky musí být doručeny na OÚ nejpozději do 21. 3. 2011 do 14.00 hod.
8) Doba plnění veřejné zakázky :

Předpokládaný termín zahájení : březen 2011
Předpokládaný termín dokončení : říjen 2011

Termínem dokončení díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení a protokolární předání díla
včetně vyklizení staveniště a předání dokladů. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení prací i termín jejich ukončení.

9) Zadávací lhůta:

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 60 dní.

10) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace :

Doklady, jimiž zájemce doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §53zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

11) Další požadavky zadavatele :

Prohlášení uchazeče, že uznává podmínky soutěže tak, jak byly zadavatelem předloženy.
Zadavatel nepřipouští dílčí ani variantní řešení nabídky.
Zájemce dodrží nastavené hodnoty položek rozpočtu.
Zadavatel si vyhrazuje právo vypsanou soutěž zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
Pro podání nabídky je závazná zadávací dokumentace.
Nedodržení závazných údajů v zadávací dokumentaci bude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
Uchazečům o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaloží na účast v soutěži.


Ve Stránce dne 23. února 2011 Starosta obce Stránka – Štefan Dvorščík

 

 

Vyvěšeno: 24. 2. 2011

Sejmuto: 23. 3. 2011