ZZ č. 6 - 7. 12. 2011

ZÁPIS č. 6/2011
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 7. 12. 2011 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Alena Olšová, Václav Benda, Lenka Tylová, Lubor Saska

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání dodatku ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu – navýšení cen
3. Projednání žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje
4. Určení rozpočtového provizoria pro r. 2012
5. Úprava rozpočtu r. 2011
6. Odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise
7. Projednání výstavby bioplynové stanice (BPS)
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Projednání dodatku ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu – důvodem sepsání dodatku je navýšení cen:
odvoz nádoby o objemu 120 l – st. cena 40,- Kč; nová cena 41,- Kč
odvoz nádoby o objemu 240 l - st. cena 77,- Kč; nová cena 79,- Kč
odvoz nádoby na sklo, papír, plast - st. cena 298,- Kč; nová cena 304,- Kč
Průměrné navýšení cen za svoz je ve výši 2 %.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Návrh žádostí o dotace z fondů Středočeského kraje:
a) dětské hřiště – byl vypracován projekt firmou Tewiko systems – celková cena za realizaci je 499654 Kč. Obec může obdržet dotaci ve výši 95 % (474654Kč.), spoluúčast obce 25000, zastupitelstvo souhlasí s vybudováním dětského hřiště.
b) výsadba veřejné zeleně – k dokončení úprav okolo vodotečí a ke zpevnění břehu nad hrází rybníka bude vypracována žádost o dotaci – částka za tyto úpravy by neměla přesáhnout cca 441 tis. Dotace může být ve výši 95 % (410 tis.žádost o dotaci) , spoluúčast obce ve výši 7% (31 tis.).

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Určení rozpočtového provizoria – do doby schválení rozpočtu r. 2012 schvaluje zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2011.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Úprava rozpočtu r. 2011 – na některých rozpočtových kapitolách a položkách bude třeba provést přesuny finančních prostředků. Úpravy budou provedeny podle výše doplatků některých dotací.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Zastupitelstvo obce navrhuje odměny pro kronikáře p. Skládala a předsedu přestupkové komise JUDr. Šámala ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Starosta přednesl přítomným zastupitelům žádost firmy SOLEG HOLDING SE, Praha o souhlas s výstavbou bioplynové stanice (BPS) v průmyslové zóně obce (za bývalými dílnami) – výroba bioplynu z kukuřice a vojtěšky.
Stanovisko obce: zastupitelstvo žádá o poskytnutí bližších informací; bude svolána schůze za přítomnosti zástupců firmy a zástupce stavebního úřadu.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Návrh usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce paní Alenu Olšovou a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem ke smlouvě o likvidaci komunálního odpadu a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti z fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje na rok 2012 na vybudování dětského hřiště a souhlasí se spoluúčastí obce Stránka na této akci. Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci s Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje r.2012 na „Výsadbu zeleně a stromů podél nových vodotečí v obci Stránka“ Souhlasí se spoluúčastí obce Stránka na této akci.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtu r. 2011.
g) Zastupitelstvo souhlasí se změnami rozpočtu r. 2011.
h) Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro kronikáře a předsedu přestupkové komise.
i) Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce svoláním schůzky se zástupci firmy, která předložila žádost na výstavbu bioplynové stanice za účelem získáním přesnějších informací o této stavbě.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 7.12.2011

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Alena Olšová, Václav Benda

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 18 leden 2012 )