Výzva - zpracování územního plánu obce

Výzva k podání nabídky:

Nově: 28. 3. 2012 - výběr zhotovitele

Obec STRÁNKA vyzývá podle § 38 zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k podání nabídky na akci :

Zpracování územního plánu obce STRÁNKA dle podmínek zákona 183/2006 Sb.,

Informace o zadavateli zakázky:

Zadavatel: Obec STRÁNKA, zastoupený starostou obce Štefanem Dvorščíkem

Adresa: Obecní úřad STRÁNKA čp. 70, 277 35 Mšeno, tel. 315 693 342, mob. 724 811689

e-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Obec má zpracován územní plán schválený zastupitelstvem obce dne 14. 7. 1999, zpracovaný firmou K.K. Nusle, spol. s r.o. , 101 00 Praha 10, Madridská 26

Obec se skládá ze tří místních částí - STRÁNKA č.k.ú. 756172 - TAJNÁ č .k.ú. 756181- OSTRÝ č.k.ú 756164, katastrální výměra obce je 878 ha.

Vymezení plnění zakázky:

Při zpracování územního plánu vycházet z již zpracovaného původního územního plánu, ale doplnit a zpracovat dokumentaci územního plánu podle nové litery zákona 183/2006 Sb., a souvisejících vyhlášek č. 500/2006 Sb., a 501/2006 Sb., a jejich příloh.Územní plán bude zpracován dle metodiky MINIS, vydané Krajským úřadem Středočeského kraje v tištěné podobě a pro prezentaci na internetu ve formátu pdf.
Územní plán, který bude zpracován podle přílohy č. 7 vyhlášky č.500 Sb., bude mít textovou a grafickou část. Pro projednání s dotčenými orgány , správci sítí a veřejností budou vytištěna 2x paré v měřítku 1:5000 a 2x CD ve formátu pdf.
Čistopis územního plánu bude vyhotoven 4x v tištěném paré v měřítku 1: 5000 a 2x CD ve formátu pdf.
Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem (přílohou bude položkový rozpočet)

Termín plnění zakázky: červen 2013

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Identifikace uchazeče – obchodní jméno, IČO, sídlo, statutární zástupce, kontakty
Příslušný doklad o oprávnění k podnikání – vše úředně ověřené kopie
Prokázání základních kvalifikačních kritérií dle § 31 čestným prohlášením
Prokázání finanční a ekonomické způsobilosti dle § 32 prohlášením
Referenční údaje o obdobných zakázkách

Potřebné údaje a dokumenty si pro podání nabídky uchazeči vyzvednou u starosty obce po předchozí dohodě na obecním úřadě STRÁNKA .

Práva zadavatele:

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo soutěž zrušit bez udání důvodu.
Nabídky uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny.
Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v této soutěži o zakázku nebo s jejím zrušením či změnou podmínek

Lhůta, místo a doba podání nabídky:

Nabídky budou podány nejpozději do 28. února 2012 do 12 hodin osobně nebo poštou do sídla zadavatele v zapečetěné obálce s názvem : Územní plán STRÁNKA - neotvírat
V případě zaslání nabídky poštou je rozhodující pro účast v soutěži den a hodina doručení nabídky, nikoliv podání nabídky na poště

Způsob hodnocení nabídky:

Pro otevírání a hodnocení nabídek bude zvolena výběrová komise zastupitelstva. Kritérii budou :
- výše nabídnuté ceny - rozhodující ukazatel
- záruka a garance za zakázku
- reference uchazeče

Hodnoceny budou pouze nabídky reagující na všechny požadavky zadavatele. Otevírání obálek bude provedeno 1.3. 2012, a na požádání uchazeče zadavatel oznámí místo a čas.

Ve STRÁNCE 11.1. 2012.

Štefan Dvorščík - starosta obce

Aktualizováno ( Středa, 04 duben 2012 )