Výzva - Dětské hřiště

Zápis

z výběru dodavatele na zhotovení dětského hřiště v obci Stránka

dne 30. 5. 2012 v 19.00 v zasedací místnosti

Hlavním kritériem pro výběr zhotovitele byla cena za dílo. Tomuto požadavku nejlépe vyhovuje za tří nabídek firma TEWIKO systems, s.r.o. Liberec, které byla z tohoto důvodu zakázka přidělena.

Celý zápis v pdf souboru ...

Zveřejněno: 31. 5. 2012


 

Vyvěšeno: 26. 3. 2012

Sejmuto: 11. 5. 2012

Obec Stránka
vypisuje
výzvu více zájemcům k podání nabídky
na zhotovitele stavby
Výstavba dětského hřiště s vybavením v obci Stránka

Základní údaje zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) – k vyzvednutí na OÚ ve Stránce

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

1) Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:

Obec Stránka
Adresa zadavatele: Stránka 70, 277 35 Mšeno
IČ: 00662216

2) Zástupce statutárního orgánu:

Štefan Dvorščík – starosta obce
Jaroslava Kloudová – místostarostka obce

3) Způsob zadání výzvy více zájemcům:
Soutěž byla vypsána jako výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Vyzvaní uchazeči musí splnit požadavky zadavatele uvedené v těchto soutěžních a dodacích podmínkách – v plném znění k vyzvednutí na OÚ ve Stránce

4) Vymezení plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby Výstavba dětského hřiště s vybavením v obci Stránka

5) Identifikační údaje stavby:
Název zakázky: Výstavba dětského hřiště s vybavením v obci Stránka
Místo stavby: Obec Stránka
Stavební úřad: Městský úřad Mšeno, stavební odbor

6) Zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci je možné si vyzvednout na základě písemné žádosti a s předchozí telefonickou domluvou u starosty obce - p. Štefan Dvorščík, tel. 724 811 689, Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Základní parametry:

 • Likvidace porostu na ploše cca 500 m2
 • Úprava terénu do roviny na ploše 500 m2
 • Dopadové plochy cca 130 m2
 • Prvky dětského hřiště
 1. kombinovaný prvek se skluzavkou
 2. dvě pružinové houpačky
 3. vahadlová houpačka
 4. dvojitá houpačka
 5. velký kolotoč
 6. lezecká stěna kombinovaná
 7. informační panel

 

7) Způsob a místo podávání nabídek:
Nabídka bude doručena osobně nebo doporučenou poštou, v písemné formě, ve dvou vyhotoveních v českém jazyce a bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče. Nabídky musí být doručeny na OÚ nejpozději do 11. 5. 2012 do 14.00 hod.

8) Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: srpen 2012
Předpokládaný termín dokončení: prosinec 2012
Termínem dokončení díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení a protokolární předání díla včetně vyklizení staveniště a předání dokladů. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení prací i termín jejich ukončení.

9) Zadávací lhůta:
Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 60 dní.

10) Požadavky na prokázání splnění kvalifikace:
Doklady, jimiž zájemce doloží splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §53zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

11) Další požadavky zadavatele:
Prohlášení uchazeče, že uznává podmínky soutěže tak, jak byly zadavatelem předloženy.
Zadavatel nepřipouští dílčí ani variantní řešení nabídky.
Zájemce dodrží nastavené hodnoty položek rozpočtu.
Zadavatel si vyhrazuje právo vypsanou soutěž zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo žádnou nabídku nevybrat.
Pro podání nabídky je závazná zadávací dokumentace.
Nedodržení závazných údajů v zadávací dokumentaci bude důvodem k vyloučení uchazeče z další účasti na veřejné zakázce.
Uchazečům o zakázku nenáleží žádná náhrada nákladů, které vynaloží na účast v soutěži.

Hodnoceny budou pouze nabídky reagující na všechny požadavky zadavatele. Vyhodnocení nabídek bude provedeno do 30. 5. 2012, a na požádání uchazeče zadavatel oznámí místo a čas.

Ve Stránce dne 26. března 2012

Starosta obce Stránka – Štefan Dvorščík