Zasedání KV - 20. 1. 2010

Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 20. 1. 2010

Přítomni: Milan Hrobár – předseda, Václav Benda, Zdeňka Sklenářová

Předmětem kontroly byly zápisy ze zasedání zastupitelstva obce za rok 2009 a plnění usnesení z těchto zasedání.

Dále byla provedena kontrola plnění přidělené dotace a její proůčtování.

Zároveň byla provedena kontrola plnění rozpočtu, namátková kontrola pokladních dokladů, vyúčtování cestovních náhrad za rok 2009 a výpisy z účtů.

Všechny kontrolované doklady byly v pořádku, nebyly zjištěny žádné závady.

Zapsal: Milan Hrobár