Zasedání FV - 11. 1. 2010

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 11. 1. 2010

Přítomni: Lenka Tylová – předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za rok 2009.
Paní Bendová - hospodářka obce - předložila ke kontrole všechny finanční doklady (pokladní doklady, faktury, bankovní výpisy) za celý uplynulý rok 2008.
Zároveň byla provedena kontrola plnění rozpočtu za r. 2009.

Kontrola všech předložených účetních dokladů proběhla bez závad, hospodaření obce za rok 2009 bylo v pořádku.

Zapsala: L. Tylová