Zasedání FV - 5. 4. 2012

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 5. 4. 2012

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Marie Čápová, Zdena Sklenářová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za první čtvrtletí roku 2012.
Účetní obce předložila ke kontrole finanční doklady (pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy).

V hospodaření obce nebyly finančním výborem za kontrolované období zjištěny žádné závady.

Zapsala: L. Tylová