Zasedání FV - 10. 7. 2012

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 10. 7. 2012

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Marie Čápová, Zdena Sklenářová

Členové FV provedli kontrolu hospodaření Obce Stránka za 2. čtvrtletí roku 2012.

Účetní obce předložila komisi ke kontrole pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy.
Finanční výbor provedl kontrolu dosavadního plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2012.

Za období 1. pololetí roku 2012 nebyly v hospodaření obce shledány žádné závady.

Zapsala: L. Tylová