ZZ č. 4 - 5. 6. 2013

ZÁPIS č. 4/2013

ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka

konaného dne 5. 6. 2013 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Nepřítomni: Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení

2. Závěrečný účet Obce Stránka a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

3. Nákup nové techniky - traktoru

4. Opravy místních komunikací

5. Rozpočtová opatření

6. Příprava kalendáře

7. Příprava dětského dne a pouťové taneční zábavy

8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.

Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.

Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Alena Olšová, Václav Benda

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Paní Bendová přečetla závěrečný účet Obce Stránka za r. 2012. Dne 5.4.2013 bylo provedeno přezkoumání hospodaření Obce Stránka paní A. Zemanovou a Bc. Z. Svobodovou, pracovnicemi Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet byl přijat s výhradou.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Byl zakoupen nový traktor pro potřeby obce. Cena traktoru byla 380.000,- Kč. Protiúčtem byl dán stávající traktor za cenu 140.000,- Kč. Výměna proběhla, administrativní záležitosti (převod, pojištění) jsou již dokončeny.

k bodu 4:

V Obci Stránka, Tajná a Ostrý budou provedeny opravy místních komunikací. Byly poptány 2 firmy:

a) p. Vlach – Specializované stavební činnosti, Michaela Dömová, Sadská – nabídka 120.814,- Kč Tajná; 81.731,- Kč Ostrý; 235.458,- Kč Stránka, tj. celkem 438.003,- Kč

b) ZKP Kladno – nabídka 113.000,- Kč Tajná a Ostrý; 141.000,- Kč Stránka, tj. celkem 254.000,- Kč + 88.000,- Kč opěrná zeď v zadní části obce

Vzhledem k těmto nabídkám byla zastupitelstvem vybrána firma ZKP Kladno.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Vzhledem k plánovaným akcím musí být provedeny úpravy rozpočtu:

a) na kapitole Požární ochrana – navýšení výdajů o 380.000,- Kč

navýšení příjmů o 140.000,- Kč

b) na kapitole opravy silnic a komunikací – navýšení výdajů na 260.000,- Kč

c) na kapitole zasíťování stavebních pozemků – snížení výdajů o 150.000,- Kč (konečná částka 250.000,- Kč)

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Od některých občanů z obce byly získány staré fotografie z Obce Stránka. Tyto fotografie budou použity Okrašlovacím spolkem Mšeno pro výrobu kalendářů. Cena 1 kalendáře bude cca 50,- Kč.

k bodu 7:

Vzhledem k nepřízni počasí byly odloženy Dětské rybářské závody. Tyto závody budou uspořádány dne 29. 6. 2013 na místním rybníku. Začátek byl stanoven na 14.00 hodin.

Dne 21. 6. 2013 bude od 20.00 hodin v místní hospodě uspořádána taneční zábava. Z důvodu nemoci pana faráře nebude sloužena mše.

Hlasování: pro 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.

b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Alenu Olšovou.

c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.

d) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Stránka s výhradou a zároveň schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012.

e) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informaci o nákupu nové techniky – traktoru pro potřeby obce.

f) Zastupitelstvo Obce Stránka souhlasí s provedením oprav místních komunikací firmou ZKP Kladno.

g) Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaná rozpočtová opatření.

h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přípravě kalendáře pro r. 2014 s fotografiemi Obce Stránka.

i) Zastupitelstvo obce souhlasí s novým termínem rybářských závodů a s upořádáním pouťové zábavy.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno v 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 5.6.2013

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Alena Olšová

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pátek, 26 červenec 2013 )