ZZ č. 7 - 12. 10. 2016

ZÁPIS č. 7/2016
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 12. 10. 2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Václav Benda, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Lenka Tylová, Alena Olšová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání záměru oprav budovy zámku
3. Žádost o odkoupení pozemků
4. Informace o zajištění stavebních parcel
5. Úprava rozpočtu
6. Projednání celoplošné deratizace
7. Posezení pro důchodce
8. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Alena Olšová
Zapisovatelkou byla navržena: Jaroslava Kloudová

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Návrhy na opravu budovy zámku:
- byty pro seniory
- byty pro sociálně slabé
Na tyto akce je možnost získat dotace až do výše 90 %. Starosta jedná se společnostmi, které by dokázali zádost o dotaci vypracovat.

k bodu 3:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o odkoupení částí pozemků p.č. 4/1 a část p.č. 5/1 (části zahrady za budovou zámku). Jeden nově vzniklý pozemek by odkoupil pan Kříž Ladislav, druhý pozemek by odkoupil pan Štefan Dvorščík. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemků za podmínek, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s oddělením a prodejem pozemků.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o zajištění stavebních prací v ulici „Ke Mšenu“. Při budování cesty vznikly vícenáklady z toho důvodu, že část cesty bylo třeba vybagrovat a zpevnit. Částka vícenákladů bude ještě předmětem jednání. Firma nedodržela termín ukončení a předání díla – částka penále bude také předmětem jednání.

k bodu 5:

Paní účetní požádala zastupitelstvo o schválení rozpočtového opatření č. 2. Je třeba upravit rozpočet na straně příjmů o + 55.200 CZK a na straně výdajů o částku -4.555.200 CZK.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 6:

Starosta obce navrhl provedení celoplošné deratizace v obci.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

k bodu 7:

Kulturní komise uspořádá tradiční posezení pro důchodce dne 10. 12. 2016.

Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku Jaroslavu Kloudovou a ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a pana Lubora Sasku.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o záměrech na opravy budovy zámku.
d) Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem částí pozemku 4/1 a 5/1 v k.ú. Stránka.
e) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o probíhajících pracech na vybudování komunikace ke stavební pozemkům.
f) Zastupitelstvo obce schvaluje navrhované rozpočtové opatření č. 2.
g) Zastupitelstvo obce souhlasí s celoplošnou deratizací v obci a pověřuje starostu zajištěním této akce.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o konání posezení pro důchodce.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 12. 10. 2016

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Starosta: Štefan Dvorščík

Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Alena Olšová

Aktualizováno ( Neděle, 04 prosinec 2016 )