ZZ č. 3 - 12. 4. 2017

ZÁPIS č. 3/2017
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 12. 4. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
3. Projednání opravy kapličky Sv. Jana Křtitele
4. Schválení rozpočtového výhledu na r. 2017-2019
5. Informace o stavu veřejného pořádku v obvodu Policie Mšeno
6. Prodej části pozemku
7. Oprava lesní cesty ke Mšenu
8. Výběr firmy na celkovou opravu střechy zámku
9. Zajištění pálení čarodějnic, stavba májky a kladení kytice k pomníku padlých
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Josef Kalivoda, Václav Benda
Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Zastupitelstvu obce byl doručen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ distribuce na stavbu kabelového vedení v pozemcích obce u statku – jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 10.000 Kč.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 3:

Starosta navrhl obecnímu zastupitelstvu, aby byla opravena kaplička Sv. Jana Křtitele u pozemku pana Nevoleho a paní Maksimové. Opravu by provedl pan Janinda, který již opravoval Boží muka u vodojemu. Starosta poptá u pana Janindy cenu za provedení této opravy.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtového výhledu pro r. 2017 – 2019:
2017 – 3.584.210 Kč
2018 – 3.710.800 Kč
2019 – 3.834.800 Kč
Rozpočty budou ve všech výše uvedených letech zpracovány jako vyrovnané.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 5:

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o stavu veřejného pořádku v obvodu Policie Mšeno. Tyto informace získal na setkání starostů se zástupci policie.

k bodu 6:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost pana Bauera o odkoupení části pozemku 1524/4 – přístupová cesta k rekreačnímu domu pana Bauera.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Dále starosta zastupitelům navrh, aby byla provedena oprava lesní cesty ke Mšenu a obnova vodního pramínku. Celková částka opravy by neměla přesáhnout částku 50.000 Kč
Hlasování: pro 5 zdrželo se 0 proti návrhu 2

k bodu 8:

Zastupitelstvu Obce Stránka byly doručeny 4 cenové návrhy na celkovou opravu střechy a oplechování střechy zámku:
a) p. Rajman, Štětí – nabídka 525.596 Kč bez DPH
b) p. Beck, Dolní Beřkovice – nabídka 512.945 Kč bez DPH
c) p. Slavík, Roudnice nad Labem – nabídka 529.306 Kč bez DPH
d) p. Andres, Roudnice nad Labem – nabídka 496.153 Kč bez DPH
Zastupitelstvo vybralo firmu pana Andrese z Roudnice nad Labem z důvodu nejnižší ceny. Na tuto akci bude vypracována žádost o dotaci z programu Obnovy venkova.
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 9:

Předsedkyně kulturní komise informovala přítomné o zajištění akce pálení čarodějnice a stavba májky. Starosta zajistí májku a domluví pomoc při jejím dovezení a postavení. Dále starosta domluví s nájemcem hospody panem Schmidem zajištění občerstvení pro děti. Dne 3.5. bude položena kytice k pomníku padlých
Hlasování: pro 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 10:

Z řad přítomných občanů – p. Paluska připomněl akci na uspořádání letního promítání pro děti 17.6.; dále pan Paluska informoval o poškozených prvcích na dětském hřišti. Zastupitelstvo obce přislíbilo pomoc se zajištěním akce pro děti a zajištění opravy zařízení dětského hřiště.
P. Čáp – navrhuje, aby pro stavění májky byla zabetonována kovová roura, do které by se každý rok májka postavila

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Josefa Kalivodu a pana Václava Bendu.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ distribuce na kabelové vedení v pozemcích obce u statku za jednorázovou úhradu 10.000 Kč a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
e) Zastupitelstvo Obce Stránka pověřuje starostu obce projednáním ceny za opravu kapličky Sv. Jana Křtitele s panem Janindou.
f) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje rozpočtový výhled pro r. 2017 - 2019.
g) Zastupitelstvo Obce Stránka bere na vědomí informace o stavu veřejného pořádku v obvodu Polici Mšeno.
h) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby byla panu Bauerovi prodána část pozemku č. 1524/4 a pověřuje starostu obce zajištěním potřebných kroků k uskutečnění tohoto prodeje.
i) Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy lesní cesty a obnovení vodního pramínku.
j) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že celkovou opravu střechy na zámku provede firma pana Andrése z Roudnice nad Labem.
k) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o zajištění kulturních akcí na konci dubna a začátku května.

Hlasování: pro návrh 7 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.00 hodin.

Ve Stránce dne 12. 4.. 2017

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová
Ověřovatelé: Josef Kalivoda, Václav Benda
Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Pátek, 02 červen 2017 )