Výklad k Vyhlášce č.1

OBEC STRÁNKA, okres Mělník

 

INFORMACE
K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
obce Stránka č. 1/2004 o místních poplatcích, ze dne 22. 12. 2004

K prohlédnutí také ve formátu DOC - 40kB a PDF - 33kB

 

Zastupitelstvo obce Stránka schválilo na svém zasedání dne 22. 12. 2004. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o místních poplatcích, k níž považuje obec za nutné doplnit některé informace a skutečnosti, vyplývající ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů:

 

V souladu s ust. § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zavede obec místní poplatky (dále jen „poplatky“) obecně závaznou vyhláškou, v níž upraví podrobnosti jejich vybírání, zjm. stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků.

 

K poplatku ze psů:
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Poplatníkem poplatku ze psů je tedy fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území naší obce a je držitelem psa.
Sazba poplatku ze psů činí podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, až 1.500,-Kč za kalendářní rok a jednoho psa, sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí max. 200,-Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. Konkrétní sazbu poplatku ze psů stanoví obec ve své obecně závazné vyhlášce.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek ze psů od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
Od poplatku ze psů je ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.


K poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad):

Poplatníkem poplatku za komunální odpad je:
- fyzická osoba, která má v obci Stránka trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek za komunální odpad odváděn společným zástupcem, v případě rodinných nebo bytových domů vlastníkem nebo správcem domu.
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce Stránka, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V případě, že stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je ve vlastnictví více osob, jsou tyto osoby povinny hradit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídají poplatku za jednu fyzickou osobu.

Sazbu poplatku za komunální odpad tvoří podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, částka až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok a částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250,-Kč za poplatníka a kalendářní rok. Konkrétní sazbu poplatku za komunální odpad stanoví obec ve své obecně závazné vyhlášce.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek za komunální odpad v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Obecně ke všem místním poplatkům:
Správu poplatků vykonává Obecní úřad Stránka (správce poplatků) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jinak.
Poplatník, popř. plátce poplatku je povinen správci poplatku oznámit identifikační údaje ve smyslu ust. § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a to mj. jméno, bydliště, rodné číslo (fyzická osoba), název, místo podnikání, sídlo, identifikační číslo (právnická osoba).
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku za komunální odpad, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatky lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, v němž poplatková povinnost vznikla.
Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy vyplývající ze zákona č. 337/1992 Sb. nebo zvláštního zákona nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Obec může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky nebo jejich příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Štefan Dvorščík - starosta obce Stránka

Aktualizováno ( Pondělí, 01 prosinec 2008 )