ZZ č. 2 - 7. 2. 2018

ZÁPIS č. 2/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 7. 2. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska, Josef Kalivoda, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:
1.    Zahájení
2.    Informace o přípravě projektů na byty
3.    Pronájem pozemku u kořenové čistírny
4.    Výběr dodavatele na výměnu oken v budově zámku
5.    Příprava rozpočtu r. 2018
6.    Informace o chystané taneční zábavě
7.    Jednání s O2 o telefonní budce
8.    Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Lenka Tylová, Václav Benda
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Zasedání zastupitelstva se zúčastnil pan Drechsler, který předložil zastupitelstvu návrh projektů na rekonstrukci bytů v budově zámku. Zatím je návrh zpracován na 5 malometrážních bytů. Pokud bude možné sehnat dotaci, která nebude omezovat následné využití/pronájem bytů, obec tuto dotaci využije.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 3: 

Pozemek před kořenovou čističkou (panelové plato) je v pronájmu Zemědělské společnosti. Od 1.1.2018 bude dodatkem č. 3 upravena částka za pronájem na celkovou výši 2.819 Kč za rok.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 4:

Na budově zámku bude probíhat výměna oken. Na zajištění této činnosti bylo osloveno 5 dodavatelů. Nabídku zaslaly zpět jen 4 firmy.
    a) Truhlářství Baláček, Dubá – 553.813 bez DPH, s DPH 670.114 Kč
    b) Truhlářství Lupoměský, Dubá – 618.200 bez DPH, s DPH 748.022 Kč
    c) Roubenky Břečka, Doksy – 591.758 bez DPH, s DPH 716.027 Kč
     d) Kastr, Neratovice – 610.200 bez DPH, s DPH 738.342 Kč
Na základě nejnižší cenové nabídka byla zastupitelstvem vybrána firma Truhlářství Baláček.
Hlasování:  pro návrh 7       zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 5:  

Starosta obce informoval přítomné zastupitele o přípravě rozpočtu pro r. 2018. Návrh rozpočtu připraví starosta, místostarostka a předsedové finanční a kontrolní komise. Poté účetní obce rozpracuje návrh podle jednotlivých kapitol.

k bodu 6: 

Zastupitelstvo obce se domluvilo na uspořádání taneční zábavy. Starosta obce nejprve zajistí hudbu.

k bodu 7: 

Starosta obce informoval zastupitele o jednání se společností O2 o přeložení nebo zrušení telefonní budky v obci.

Závěr – byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení -

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaných projektech na rekonstrukci bytů.
e) Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 3 ke Smlouvě o pronájmu pozemku se ZS Stránka a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
f) Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby výměnu oken v budově zámku provedla firma Truhlářství Baláček na základě nejnižší nabídky a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy na tuto zakázku.
g) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu r. 2018.
h) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o chystané taneční zábavě.
i) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o jednání ohledně telefonní budky v obci.

Hlasování:  pro návrh   7      zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen. Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 7. 2. 2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Ověřovatelé: Václav Benda, Lenka Tylová

Starosta: Štefan Dvorščík