ZZ č. 6 - 31. 10. 2018

ZÁPIS č. 6/2018
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 31. 10. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Josef Kalivoda, Lubor Saska, Jiřina Maksimová, Miroslav Klouda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1.    Zahájení
2.    Informace o výsledcích voleb
3.    Slib nově zvolených zastupitelů
4.    Volba starosty a místostarosty
5.    Volba předsedů finančního a kontrolního výboru  a volba předsedy kulturní komise
6.    Určení osob s podpisovým vzorem
7.    Rozpočtové opatření č. 2 a 3
8.    Odměny členů zastupitelstva
9.     Různé

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné a prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 7 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné. Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:  pro návrh 7    zdrželo se 0             proti návrhu 0 
Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.
Zapisovatelkou byla navržena Jaroslava Kloudová

Ověřovateli zápisu byli navrženi:  Jiřina Maksimová, Josef Kalivoda
Hlasování:  pro návrh 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 2:

Předseda volební komise JUDr. Šámal a zapisovatelka volební komise Markéta Bártová přečetli výsledky voleb do obecního zastupitelstva konané dne 5. a 6. října 2018.

k bodu 3: 

Pan Štefan Dvorščík přečetl Slib zastupitelů. Každý ze zastupitelů povstal, řekl: “Slibuji“ a svůj slib stvrdil podpisem na přiložené listině.

k bodu 4:

Zastupiteli obce bylo schváleno, že volba starosty a místostarosty nebude tajná, ale bude provedena aklamací. Jaroslava Kloudová navrhla zvolit za starostu obce Štefana Dvorščíka. Hlasování:  pro 6      zdrželo se 1              proti návrhu 0 

Pan Štefan Dvorščík navrhl zvolit za místostarostku obce Jaroslavu Kloudovou. Hlasování:  pro 6      zdrželo se 1              proti návrhu 0 

k bodu 5:

Nově zvolený starosta se ujal slova. Nejprve poděkoval přítomným zastupitelům za projevenou důvěru. Dále poděkoval paní Aleně Olšové a panu Václavu Bendovi, kteří se rozhodli ukončit činnost v zastupitelstvu a ve volbách do zastupitelstva obce již nekandidovali, za jejich práci v uplynulých volebních obdobích. Poté přistoupil k volbě předsedů finančního a kontrolního výboru. Za předsedkyni finančního výboru byla navržena paní Jiřina Maksimová.
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 
Za předsedu kontrolního výboru byl navržen pan Miroslav Klouda.
Hlasování:  pro 6     zdrželo se 1              proti návrhu 0 

Dále byly členy těchto výborů zvoleni tito občané:

finanční výbor – Lukáš Paluska, Zdena Sklenářová
kontrolní výbor – Mária Dvorščíková, Jitka Kalivodová
Dále byli navržení předsedové přestupkové a kulturní komise.
Za předsedu přestupkové komise byl navržen pan JUDr. Šámal a za členy této komise pan Josef Kalivoda a Lubor Saska.
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 
Za předsedu kulturní komise byla navržena paní Lenka Tylová a za členy této komise Jitka Kalivodová, Olga Dvorščíková, Jana Čabaiová.
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0

k bodu 6:

Pan Benda, který byl jednou ze tří osob, které měli podpisový vzor už není členem zastupitelstva a z tohoto důvodu byl nutné určit z nově zvoleného zastupitelstva 3 osoby s podpisovým vzorem. Navrženi byli: starosta Štefan Dvorščík, místostarostka Jaroslava Kloudová a předsedkyně finančního výboru Jiřina Maksimová.
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 7:

Zastupitelstvu obce byla předložena ke schválení 2 rozpočtová opatření – rozp. opatření č. 2 a č. 3.
Rozpočtové opatření č. 2 – oprava na straně příjmů + 30.000 Kč (dotace na volby); oprava na straně výdajů – 30.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 –  oprava na straně příjmů +833.200 Kč;  oprava  na  straně  výdajů -743.800 Kč. Rozdíl 89.400 Kč.
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

k bodu 8:

Nově zvoleným členům zastupitelstva byly navrženy tyto odměny:
starosta obce Štefan Dvorščík – odměna 20.140 Kč/měsíc
místostarosta obce Jaroslava Kloudová – odměna 11.360 Kč/měsíc
předsedkyně kulturní komise Lenka Tylová – odměna 1.620 Kč/měsíc
předseda finančního výboru Jiřina Maksimová – odměna 820 Kč/měsíc
předseda kontrolního výboru Miroslav Klouda – odměna 820 Kč/měsíc
člen přestupkové komise Josef Kalivoda - odměna 820 Kč/měsíc
člen přestupkové komise Lubor Saska - odměna 820 Kč/měsíc
Hlasování:  pro 7     zdrželo se 0              proti návrhu 0 

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a)    Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b)    Zastupitelstvo obce volí za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Jaroslavu Kloudovou a za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání  zastupitelstva obce paní Jiřinu Maksimovou a pana Josefa Kalivodu.
c)    Zastupitelstvo volí za starostu obce pana Štefana Dvorščíka.
d)    Zastupitelstvo volí za místostarostku obce paní Jaroslavu Kloudovou.
e)    Zastupitelstvo obce volí za předsedu finančního výboru paní Jiřinu Maksimovou a za předsedu kontrolního výboru pana Miroslava Kloudu.
f)    Zastupitelstvo obce volí za předsedu přestupkové komise pana JUDr. Šámala a za předsedu kulturní komise paní Lenku Tylovou
g)    Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření č. 2 a č. 3. 
h)    Zastupitelstvo obce A stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
      za měsíc s účinností od 1.11.2018 v následujících částkách:
     - starosta: 20.140 Kč
     - místostarosta: 11.360 Kč
     - předseda výboru: 820 Kč
     - člen přestupkové komise: 820 Kč
Hlasování:  pro návrh   7     zdrželo se 0              proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.

Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 19.30 hodin.

Ve Stránce dne 31.10.2018

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová 

Ověřovatelé: Jiřina Maksimová,   Josef Kalivoda

Starosta: Štefan Dvorščík