CervenaModraZelenaOranzovaFialova
Zmenseni velikosti textuNavrat do puvodni velikostiZvetseni velikosti textu
Bohuzel. Flash player neni nainstalovan nebo je zastaraly.Zde najdete aktualni verzi potrebnou pro zobrazen� teto casti.

Změny na webu

Jste zde: Úvod arrow Z úřadu arrow Zasedání zastupitelstva arrow ZZ č. 2 - 11. 3. 2015
ZZ č. 2 - 11. 3. 2015 Tisk E-mail

ZÁPIS č. 2/2015
ze zasedání zastupitelstva Obce Stránka
konaného dne 11. 3. 2015 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni: Štefan Dvorščík, Jaroslava Kloudová, Lenka Tylová, Václav Benda, Alena Olšová, Lubor Saska
Omluveni: Josef Kalivoda

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová

Program jednání:

1. Zahájení
2. Informace o čerpání rozpočtu za r. 2014
3. Projednání a schválení rozpočtu pro r. 2015
4. Informace o žádosti na pozemky
5. Žádost o finanční příspěvek na školu v přírodě
6. Žádost o dotace
7. Umístění propagační cedule
8. Projednání žádostí na úpravu ÚP
9. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

k bodu 1:

Zasedání zastupitelstva obce řídil starosta Štefan Dvorščík, který přivítal přítomné.
Starosta obce prohlásil, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval přítomnost 6 členů zastupitelstva obce a prohlásil zastupitelstvo obce za usnášení schopné.
Starosta obce předložil zastupitelům ke schválení výše uvedený program zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: Václav Benda, Lenka Tylová

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 2:

Starosta obce přednesl přítomným informaci o čerpání rozpočtu za r. 2014:
Skutečnost – příjmy ve výši: 3.516.164 Kč
- výdaje ve výši: 2.468.793 Kč
Výsledek: + 1.047.300 Kč
Paní Bendová přečetla podrobnou zprávu o čerpání rozpočtu v r. 2014 podle jednotlivých kapitol.

 

k bodu 3:

Starosta předložil přítomným členům zastupitelstva návrh rozpočtu – větších akcí plánových pro r. 2015:
- dokončení úprav skalních masivů
- úpravy kořenové čistírny
- zhotovení radaru - zpomalovače rychlosti
- oprava drobných sakrálních staveb v obci
- vybudování nové autobusové čekárny na Ostrém a oprava autobusové čekárny ve Stránce
- úpravy sportovního a dětského hřiště
- úpravy zeleně v obci
- nákup fekálu
Předložený návrh ve finančním vyjádření činí celkem 3.352.000 Kč na straně příjmů i na straně výdajů (vyrovnaný rozpočet).

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 4:

Starosta informoval přítomné zastupitele o vyprácování žádosti na pozemky v Obci Stránka pro státní pozemkový úřad pro majetkové vyrovnání s církví. Celkem bylo prověřeno 76 pozemků. U pozemků, které jsou v současné době využívány obcí jako cesty, veřejná prostranství apod., bylo požádáno o bezplatný převod do vlastnictví obce.

k bodu 5:

Zastupitelstvu obce byla doručena žádost o finanční příspěvek na školu v přírodě pro žáky mateřské školy ve Mšeně. Z naší obce se této akce zúčastní 1 žák, proto byl návrh na poskytnutí příspěvku ve výši 1.000 Kč.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 6:

Starosta informoval přítomné zastupitele o možnosti podání žádosti o dotaci na úpravu kořenové čistírny z dotačního titulu „Zemědělství a ochrana přírody“. Z fondu Středočeského kraje je možné obdržet dotaci až ve výši 95 %.

Hlasování: pro návrh 6 zdrželo se 0 proti návrhu 0

k bodu 7:

Zastupitelstvem bylo rozhodnuto o umístění propagační cedule – malovaná mapa. Tato cedule bude umístěna v parku vedle budovy kadeřnictví.

Hlasování: pro návrh 3 zdrželo se 1 proti návrhu 2

k bodu 8:

Dne 9.2.2015 byl v zasedací místnosti obecního úřadu k nahlédnutí a připomínkování vystaven návrh územního plánu. K tomuto návrhu byly zastupitelstvu obce podány 2 žádosti na změnu tohoto plánu.
Žádost paní Havlové o zařazení pozemku p.č. 676/4 do zastavitelného území obce. Tento pozemek leží v ochranném pásmu vodního zdroje – zastupitelstvo navrhuje této žádosti nevyhovět.

Žádost pana Ing. Hlaváčka o zařazení pozemků 637/1 a 644 do zastavitelného území obce. Pan Ing. Hlaváčka chce na těchto pozemcích vybudovat rekreační objekt. Na základě tohoto návrhu bude vymezena nová zastavitelná plocha rekreace a to tak, že pozemek 637/1 bude zahrnut celý (0,0902 ha), z pozemku č. 644 bude zahrnuta část o výměře 0,1545 ha, tzn. celková výměra 0,2447 ha.
Dále tato změna musí splňovat specifické požadavky, které jsou uvedeny v zápise, který je přílohou usnesení z dnešního zasedání.

V době hlasování bylo přítomno pouze 5 členů zastupitelstva, paní Olšová zasedání zastupitelstva opustila před tímto hlasováním.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Závěr

– byl předložen následující návrh usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce:

Usnesení:

a) Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání zastupitelstva obce.
b) Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva obce pana Václava Bendu a paní Lenku Tylovou.
c) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že zapisovatelem zápisu ze zasedání zastupitelstva obce byla určena paní Jaroslava Kloudová.
d) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za r. 2014.
e) Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015 ve výši 3.352.000 Kč.
f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádosti na vydání pozemků, které jsou ve správě pozemkového fondu.
g) Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na školu v přírodě pro mateřskou školu ve Mšeně ve výši 1.000 Kč.
h) Zastupitelstvo Obce Stránka schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování odkalovacího dvoukomorového septiku ke kořenové čistírně ve Stránce“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu.
i) Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním propagační cedule malované mapy v parku vedle budovy kadeřnictví.
j) Zastupitelstvo obce zamítá žádost paní Havlové na úpravu územního plánu.
k) Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu územního plánu dle připomínek pana Ing. Hlaváčka za předpokladu, že budu dodrženy všechny požadavky přiloženého zápisu.

Hlasování: pro návrh 5 zdrželo se 0 proti návrhu 0

Návrh usnesení byl schválen.
Zasedání zastupitelstva obce bylo ukončeno ve 20.15 hodin.

Ve Stránce dne 11. 3. 2015

Zapisovatel: Jaroslava Kloudová Ověřovatelé: Václav Benda, Lenka Tylová

 

Starosta: Štefan Dvorščík

Aktualizováno ( Středa, 08 duben 2015 )
 
< Předch.   Další >
Advertisement