Práva, povinnosti a pokuty

Práva, povinnosti a pokuty

1) Mimořádné události

Orgány obce
(dle ust. § 15 zákona č. 239/2000 Sb.)
Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva:
• organizují přípravu obce na mimořádné události
• podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS
• zajišťují varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím
• hospodaří s materiálem civilní ochrany
• poskytují HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu
• podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce
• vedou evidenci a provádějí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky civilní ochrany v obci

Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení.

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací :
(ust. § 16 zákona č. 239/2000 Sb.)
• zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím
• organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností evakuaci osob z ohroženého území obce
• organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce
• je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
(dle ust. § 23 a § 24 zákona č. 239/2000 Sb.)
Pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna:
• bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,
• zajistit vůči svým zaměstnancům dotčených předpokládanou mimořádnou událostí opatření dle tohoto zákona
Jsou v souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou povinny :
• poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu nebo starosty obce nebo operačního a informačního střediska IZS,
• strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli nemovitostí atd.
• strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav, atd.

Fyzické osoby
(dle ust. § 25 zákona č. 239/2000 Sb.)
Fyzická osoba pobývající na území ČR má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech.

Fyzická osoba je povinna:
• strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací
• poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc
• strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů
• poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech
• strpět umístění systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav atd.

Pokuty
(dle ust. § 28 zákona č. 239/2000 Sb.)
Za nesplnění povinnosti může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit :
• fyzické osobě pokutu do výše 20.000,- Kč,
• právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3.000.000,- Kč

2) Krizový stav

Orgány obce
(dle ust. § 21 zákona č. 240/2000 Sb.)
Zajišťují připravenost obce na řešení krizových situací, a proto za tímto účelem:
• organizují přípravu obce na krizové situace
• rozpracovávají úkoly krizového plánu kraje
• poskytují HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje
• shromažďují údaje o počtu a totožnosti osob, které v době krizového stavu přechodně změnily pobyt a nacházejí se na správním území obce a předávají tyto údaje krajskému úřadu a do ústřední evidence o přechodných změnách pobytu osob
• podílí se na zajištění veřejného pořádku
• plní úkoly stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení
• seznamují právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Starosta obce
(dle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb.)
• odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny :
(dle ust. § 29 zákona č. 240/2000 Sb.)
• v případě výzvy příslušného orgánu krizového řízení se podílet při přípravě na krizové situace
• strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu
• na výzvu příslušného orgánu krizového řízení poskytnout věcné prostředky potřebné k řešení
• na výzvu příslušného orgánu krizového řízení podílet se na přípravě na krizové situace a na zpracování krizových plánů
• pokud plní opatření vyplývající z krizového plánu, tyto osoby dále zpracovávají plány krizové připravenosti
• pokud správní úřad zahrne do kriz. plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, ta je povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované údaje

Fyzické osoby
(ust. § 31 zákona č. 240/2000 Sb.)
Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku.

Na výzvu příslušného orgánu krizového řízení je fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady a další související údaje.

Fyzická osoba je v době krizového stavu povinna :
• uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci
• hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území bude pobývat
• strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu
• vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc
• poskytnout požadované věcné prostředky

Pokuty
(dle ust. § 34 zákona č. 240/2000 Sb.)
Za nesplnění povinnosti může orgán, který porušení zjistil, uložit :
• fyzické osobě pokutu do výše 20.000,- Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 50.000,- Kč
• právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pokutu do výše 3.000.000,- Kč; poruší-li však povinnost v době krizového stavu, může jí uložit pokutu do výše 10 000000,- Kč

3) Požární ochrana

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění platných předpisů, je každý povinen :
• počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek
• při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc
• ohlásit požár neodkladně v ohlašovně požáru, nebo jinak zabezpečit jeho ohlášení
• provést opatření pro záchranu osob
• pokud je to možné, uhasit požár nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření