Zasedání FV - 7. 7. 2010

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 7. 7. 2010

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Soňa Grünnerová, Jaroslava Kloudová

Byla provedena kontrola hospodaření Obce Stránka za 2. čtvrtletí roku 2010.

Hospodářka obce paní Bendová komisi předložila pokladní doklady, faktury a bankovní výpisy.
Finanční výbor provedl kontrolu dosavadního plnění rozpočtu za 1. pololetí roku 2010.

Za období 1. pololetí roku 2010 nebyly v hospodaření obce shledány žádné závady.

Zapsala: L. Tylová