Zasedání FV - 26. 1. 2012

Zápis ze zasedání finančního výboru dne 26. 1. 2012

Přítomni: Lenka Tylová — předseda, Marie Čápová, Zdena Sklenářová

Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření Obce Stránka za poslední čtvrtletí roku 2011.
Výboru byly předloženy ke kontrole pokladní doklady, bankovní výpisy, faktury přijaté i vydané a další finanční podklady nejen za IV. čtvrtletí, ale namátkově za celý rok 2011. Byla také provedena kontrola plnění rozpočtu za rok 2011 a kontrola vyúčtování dotací.

Všechny předložené účetní doklady byly shledány bez závad, hospodaření obce za rok 2011 bylo v pořádku.

Zapsala: L. Tylová